Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de SNG Rekenmodule BVV.

Algemeen

Hoe is de eenduidigheid tussen de verschillende rekentools geborgd?
Alle partijen die een rekentool ontwikkelen, moeten door middel van ketentesten vanuit het Programma vBVV bewijzen dat gelijke invoer leidt tot een gelijke uitvoer. Als beslagleggers over meer informatie beschikken, is het mogelijk dat een deurwaarder tot een andere beslagvrije voet komt. In dat geval is er geen sprake van gelijke invoer.
Op welke wijze kan de burger de beslagvrije voet controleren of narekenen?
De burger kan zelf de beslagvrije voet narekenen met behulp van de rekentool in het burgerportaal www.uwbeslagvrijevoet.nl
Wanneer of hoe vaak moet ik de beslagvrije voet herberekenen?
Een berekende beslagvrije voet is in principe een jaar geldig vanaf vaststelling. Aanvullend moet de coördinerend deurwaarder (CDW) de beslagvrije voet opnieuw vaststellen wanneer de burger dit verzoekt of wanneer de CDW informatie ontvangt die invloed heeft op de hoogte van de beslagvrije voet, bijvoorbeeld van een andere beslaglegger.
Wie is de coördinerend deurwaarder en wat is zijn rol?
Is door meerdere partijen beslag gelegd op het inkomen, dan is één van die partijen daarbij centraal aanspreekpunt voor de verdeling en inning van de schulden en daarmee de coördinerend deurwaarder (CDW). Bij de CDW kan ook het bedrag worden gecontroleerd en informatie worden aangevuld.
Komt er ook een webapplicatie voor de SNG Rekenmodule BVV?
Nu is daar vanuit SNG niet in voorzien. Indien hier belangstelling voor is vanuit meerdere organisaties zal SNG de ontwikkeling in overweging nemen.
Ik ben werkzaam voor een lokale gemeente waar de invordering is uitbesteed, moet ik nog iets doen voor vBVV?
U kunt hiervoor contact zoeken met uw intermediair, zij kunnen u informeren op welke wijze zij het nieuwe proces van vBVV geborgd hebben.

Gebruik

De betaalperiode uit een e-VOI antwoordbericht, komt niet overeen met de betaalperiode uit een antwoordbericht van de SNG Rekenmodule BVV. Hoe moet ik hiermee omgaan?
De rekenregels vanuit de berichtspecificaties uit het programma schrijven voor dat de BVV de periodes van de loonaangifteketen volgt. Dit zijn vier weken, maand, kwartaal, half jaar en jaar. Effectief komt alleen vier weken of maand uit de SNG Rekenmodule BVV omdat een langere periodebetaling wordt gefilterd.

Als de schuldenaar per week betaald wordt kan dit omgerekend worden naar per vier weken door met vier te vermenigvuldigen, of van vier weken naar week door dit door vier te delen.
De SNG Rekenmodule BVV gaat uit van een hogere/lagere bruto/netto inkomstenverhouding dan het antwoordbericht uit de e-VOI. Hoe moet ik hiermee omgaan?
De SNG Rekenmodule BVV gaat uit van de informatie uit de UWV Polisadministratie. Als workaround is het mogelijk om eventueel handmatig een bedrag mee te geven in het BVV vraagbericht. De uiteindelijke BVV kan in dat geval nader toegelicht worden aan de schuldenaar.
Haalt de SNG Rekenmodule BVV ook inkomstengegevens van de partner op als er handmatig een partner wordt meegegeven in de aanvraag?
Ja, de SNG Rekenmodule BVV haalt inderdaad de inkomstengegevens van de partner op die handmatig is meegegeven in een aanvraag.
Hoe kan het zijn dat ik (incidenteel) inkomstenverhoudingen ontvang waarbij netto inkomen hoger is dan het belastbaar (bruto) inkomen?

Bij de verwerking van de ruwe UWV Polis-data naar de waardes die als antwoord uit de SNG Rekenmodule BVV komen worden een aantal verschillende velden gebruikt. In sommige gevallen zien wij dat er negatieve betalingen in de UWV Polis voorkomen.

Indien de 'ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen' of 'ingehouden bijdrage zorgverzekeringswet' negatief is kan het voorkomen dat het netto inkomen hoger uitvalt dan het bruto inkomen.

Hoe kan het gebeuren dat zowel schuldenaar als partner inkomsten hebben maar de toegepaste BVV toch gelijk is aan de BvvGecorrigeerd95Procent?

Om van de BVV, die uit de formule in het wetsartikel (Artikel 475da lid 1), naar een toegepaste BVV te komen gebeuren een aantal stappen. In de situatie dat er geen verdere bijzonderheden zijn (woonsituatie is vastgesteld en schuldenaar woont op een Nederlands domicilieadres, geen verdere informatie in de SNG Rekenmodule vBVV ingevoerd) wordt eerst de BVV vanuit de formule berekend, daarna wordt het partner-inkomen hier afgetrokken tot maximaal 50% van de tot dan berekende BVV en als laatste wordt de 95% regel toegepast. De 95% regel wordt alleen toegepast op het totale netto inkomen van de schuldenaar.

In de situatie dat de partner een (veel) hoger inkomen heeft dan de schuldenaar kan het dus gebeuren dat de BvvGecorrigeerd95Procent toch gelijk is aan de toegepaste BVV, ondanks dat de partner (ook) inkomsten heeft.

Hoe kan ik een eventuele huur- en/of zorgtoeslag meegeven voor de berekening van de beslagvrije voet?

Toeslagen hoeven niet handmatig opgevoerd te worden. Aan de hand van de inkomstengegevens vanuit de UWV Polis wordt automatisch bepaald of de personen in kwestie recht hebben op eventuele zorg- en/of huurtoeslag. Mocht een eventuele toeslag van toepassing zijn, dan houdt de SNG Rekenmodule vBVV daar in de berekening automatisch rekening mee.

Als er een dwanginhouding plaatsvindt op de huur- en/of zorgtoeslag of het kindgebondenbudget moet de hoogte van de inhouding wél ingevoerd worden in de SNG Rekenmodule vBVV.

Waarom krijg ik vanuit de SNG Rekenmodule BVV de melding 'uw woonadres is niet bekend' terwijl ik in de BRP zie dat de schuldenaar ingeschreven staat op een Nederlands adres?

De SNG Rekenmodule BVV stelt voor het vaststellen van de leefsituatie eerst een adresvraag. In sommige gevallen volgt op de adresvraag een 'foutmelding'; 'Resultaat te groot, te veel personen op 1 adres.' en daardoor is het automatisch bepalen van een leefsituatie nooit mogelijk. Het is altijd aan de beslaglegger om in deze situatie, buiten de SNG Rekenmodule BVV om of door direct vragen aan de schuldenaar, de leefsituatie te achterhalen.

NB: de SNG Rekenmodule BVV geeft in deze situatie de volgende waarschuwing (meldingscode 10078): 'Het is vanuit de adresvraag niet mogelijk om de leefsituatie automatisch te bepalen omdat er te veel personen op het adres zijn ingeschreven.'

Waarom wijkt de uitkomst uit de SNG Rekenmodule BVV af van de berekening op uwbeslagevrijvoet.nl?
De BVV uitwisseling gaat uit van een bruto/netto inkomstenverhouding inclusief vakantiegeld, bonus en dertiende maand. Bij het narekenen van de modelmededeling op de website uwbeslagvrijvoet.nl moet de modelmededeling overgenomen worden zoals uitgeprint en moet bij het invoeren van de bruto en netto inkomsten ook gekozen worden voor inclusief vakantiegeld, bonus en dertiende maand.
Wat moet ik doen als ik een toegepaste BVV van 0,- als resultaat uit de rekentool krijg?
Als u een toegepaste BVV van €0,- krijgt is het aannemelijk dat er meer afloscapaciteit beschikbaar is dan de hoogte van het inkomen van het beslagobject.

Voor deze situatie is een uitzondering in de beslagvolgorderegeling beschikbaar, deze staat beschreven in Artikel 475c lid 3. Als u, door afwijken van de beslagvolgorderegeling, met één beslag de volledige afloscapaciteit kan benutten is het toegestaan om uit te wijken naar een ander inkomen als beslagobject.

Als u afwijkt van de beslagvolgorde moet u het beslagobject zelf invoeren, de functionaliteit voor 'wettelijk voorgeschreven beslagobject' kan dit nooit automatisch herkennen.

Er zijn ook situaties denkbaar waarbij het niet mogelijk is om een ander beslagobject te kiezen en zodoende maar één beslag nodig te hebben. Bijvoorbeeld wanneer het totale inkomen relatief hoog is maar over veel en meerdere inkomsten verdeeld is.

In dit geval moet u een tweede berekening uitvoeren waarbij gegevens ingevoerd worden alsof de eerste berekening al is toegepast. Voor de tweede berekening voert u bij de inkomsten van het beslagobject uit de eerste berekening het veld *_*_BvvBijInkomen met 0. Zodoende wordt de berekening uitgevoerd alsof de eerder berekende BVV al is toegepast.
Waarom worden oude (afgesloten) inkomsten meegenomen in de BVV berekening?
Het is vanuit de specificaties van de rekenmodule afgesproken dat afgesloten inkomens wél onderdeel zijn van de berekening en daarom ook getoond worden op de Modelmededeling.

Daarbij geldt wel de kanttekening dat inkomen gemiddeld wordt over de gehele indicatieperiode, het Programma vBVV heeft vastgesteld dat dit de beste manier is om vanuit UWV Polis-gegevens een totaal inkomen vast te stellen.
Waarom ontvang ik een melding dat een inkomstenverhouding uit UWV Polis niet meegenomen kon worden in de berekening?
Er zijn twee situaties waarbij inkomen uit UWV Polis niet meegenomen kan worden in de berekening.

De eerste is de situatie waarbij in de loonaangifteketen meerdere malen aangifte is gedaan over dezelfde periode.

De tweede situatie is wanneer er in verschillende periodes een incidentele uitbetaling van vakantiegeld of extra periode salaris heeft plaatsgevonden.
Hoe worden inhoudingen op toeslagen meegenomen in de berekening van de BVV?
In de volgorde waarin de BVV tot stand komt, wordt de som van de inhoudingen op toeslagen gebruikt om de toegepaste BVV op te hogen. Maar de inhoudingen op toeslagen hebben geen invloed op de 'BVV gecorrigeerd voor de 95% regel'.

Het toevoegen van de inhoudingen op toeslagen aan een aanvraag hebben daarom ook alleen invloed op de toegepaste BVV.
Waar moet ik op letten bij handmatige invoer van inkomensgegevens?
Bij handmatige invoer moeten zowel BelastbaarPeriodeInkomen als SchoonNettoPeriodeinkomen correct worden ingevoerd.

Beide zijn nodig voor een correcte berekening van de BVV. De rekenmodule volgt de vastgestelde rekenregels en kan daarbij niet bruto bedragen naar en van netto bedragen berekenen.
Waarom zie ik een melding dat het niet mogelijk was om netto en belastbaar inkomen te berekenen voor een inkomstenverhouding?
Deze meldingen kunnen voorkomen in gevallen waarbij de uitvoer uit Polis niet op automatische basis verwerkt konden worden tot totalen die bruikbaar zijn binnen de BVV-berekening. Hiervoor zijn twee mogelijkheden.

De eerste is een dubbele inkomstenopgave in één periode, als dit in élke beschikbare periode voorkomt dan kan de inkomstenverhouding niet verwerkt worden.

De tweede is een complexe situatie waarbij sprake is van incidentele uitbetaling vakantiebijslag én incidentele uitbetaling extra periode salaris waardoor in de rekenregels gedeeld moet worden door 0.

Wanneer dit voorkomt moet de beslaglegger besluiten hoe verder te gaan. Als eerste kunt u één periode wachten en daarna de BVV opnieuw berekenen. Alternatief: u kunt buiten de rekentool om het inkomen achterhalen en handmatig toevoegen.
Ik krijg een melding dat het loonheffingennummer van het beslagobject meerdere malen voorkomt, wat kan ik doen?
Het kan voorkomen dat inkomensverstrekkers meerdere keren aangifte doen in de loonaangifteketen, en dan zijn er in de response van de BVV vraag meerdere inkomstenverhouding met hetzelfde loonheffingennummer. Als de DuurPeriode en 'code soort inkomstenverhouding' ook overeenkomen is de toegepaste BVV mogelijk niet direct inzetbaar voor beslaglegging.

Er zijn voor deze situatie twee mogelijke oplossingen; een optie moet door de beslaglegger zelf rekenkundig uitgevoerd worden, de andere methode kan via de rekenmodule.

Oplossing 1: de beslaglegger berekent de toegepaste BVV zelf.
De beslaglegger kan de toegepaste BVV van het totale inkomen (de combinatie van beide IKV's) zelf berekenen door de toegepaste BVV uit het antwoordbericht te verhogen met het netto inkomen van de inkomstenverhouding van hetzelfde loonheffingennummer.

Een voorbeeld: de schuldenaar ontvangt €1300,- per maand bij een inkomstenverstrekker maar in de loonaangifteketen komt dit terug als een IKV met €1000,- netto en één van €300,- netto. Het retourbericht van SNG geeft aan dat op de IKV van €1000,- een toegepaste BVV van €850 past. Om tot een toegepaste BVV van de gehele IKV te komen moet het netto inkomen van de andere IKV van hetzelfde loonheffingennnummer opgeteld worden bij de toegepaste BVV uit het antwoordbericht. Oftewel €850 + €300 = €1150. Hiermee lost de schuldenaar per maand €150 af.

Oplossing 2: de inkomstenverhouding in zijn totaliteit aan de rekentool meegeven.
Bij de ontwikkeling van de rekenmodule hebben we rekening gehouden met deze situatie. Wanneer de beslaglegger in het vraagbericht informatie over een IKV met een bepaald loonheffingennummer invoert dan wordt deze slechts 1 keer toegepast, ook indien het loonheffingennummer meerdere keren uit UWV Polis komt. Als u in een antwoordbericht ziet dat het loonheffingennummer van het beslagobject twee maal voorkomt, kunt u deze informatie met de hand optellen en daarna meegeven aan de rekenmodule. De rekenmodule zal hierna met de ingevoerde gegevens rekenen.

Een voorbeeld: uit een eerste aanvraag volgen twee IKV's met hetzelfde loonheffingennummer. De eerste heeft een belastbaar inkomen van €1200,- en netto inkomen van €1000,- en de tweede heeft een belastbaar inkomen van €300,- en een netto inkomen van €250,-.

Hierna kan de beslaglegger een nieuwe aanvraag doen waarbij de inkomstenverhouding in het vraagbericht staat met een belastbaar inkomen van €1500,- en een netto inkomen van €1250.-. De rekenmodule zal in deze aanvraag met deze totalen werken en de losse inkomstenverhoudingen zijn alleen nog inzichtelijk binnen het element VolledigAutomatischeBvv.
Hoe gaat de rekenmodule om met negatief inkomen?
Binnen de rekenmodule zijn er vier plekken waar negatief inkomen invloed heeft op de BVV:

1- Verwerking van Polis naar berekening en modelmededeling.
In Polis staan negatieve inkomsten, bijvoorbeeld bij correcties of inhoudingen. Conform specificaties worden negatieve inkomens hetzelfde behandeld als positieve inkomens.

2 - Berekenen totaal belastbaar jaarinkomen (Factor C).
In de formule van Artikel 475da lid 1 is Factor C het totale belastbaar jaarinkomen van de schuldenaar en eventuele partner. Een negatief belastbaar inkomen verlaagt dus de Factor C.

3 - 'in mindering brengen' partnerinkomen.
Binnen de berekening wordt de BVV gecorrigeerd voor partnerinkomen tot maximaal 50% van de tot dan berekende BVV. Indien de partner een negatief inkomen heeft zal de BVV dus verhoogd worden in deze stap. (Vermindering van een negatief bedrag is verhoging..)

4 - 'in mindering brengen' overige inkomsten van de schuldenaar.
Binnen de berekening worden eventuele 'overige inkomens' van de schuldenaar (de inkomens die niet het beslagobject zijn) in mindering gebracht om tot een toe te passen BVV te komen. Als een van deze inkomens negatief is wordt de BVV dus verhoogd. (Vermindering van een negatief bedrag is verhoging..)
Hoe gaat de rekenmodule om met gegevens die in de BRP ‘in onderzoek’ staan?

Vanuit het Programma vBVV zijn afspraken gemaakt over hoe om te gaan met gegevens die in onderzoek staan in de BRP; de gegevens zoals op het moment van bevraging in de BRP staan, worden aangenomen als waarheid.


Mochten de gegevens onjuist blijken, is het aan de schuldenaar om de juiste gegevens te verschaffen. Het is natuurlijk ook de bedoeling dat de schuldenaar de foutieve registratie laat corrigeren, maar tot die tijd is het mogelijk om de juiste informatie in de rekenmodule mee te sturen en de berekening van de beslagvrije voet op de aangeleverde gegevens uit te voeren.

Hoe kan ik het beslagobject meegeven?
Indien in het voortraject van (derden)beslaglegging al informatie is verzameld waarmee u de beschikking heeft over het beslagobject (loonheffingsnummer) dan kunt u dit meezenden in de vraag. De SNG Rekenmodule BVV kan ook een automatische keuze maken volgens de wettelijke volgorde regeling. 
Op welke wijze kan ik bij de aanvraag BVV de aanvullende gegevens invoeren?
In de SNG Rekenmodule BVV kunnen relevante aanvullende gegevens die al bekend zijn bij de opstart van de aanvraag ingevoerd worden. Deze worden meegenomen in de berekening.
Wat gebeurt er met de berekening wanneer (aanvullende) gegevens wijzigen?
De rekenmodule kan opnieuw aangeroepen worden en u kunt aanvullende gegevens in de vraag meezenden. 

Aansluiten

Waar kan ik me aanmelden voor de SNG Rekenmodule BVV?
Wanneer uw organisatie gebruik wil maken van de Rekenmodule van SNG, kunt u zich aanmelden via dit contactformulier
Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de rekenmodule?
De operationele kosten van de rekenmodule worden vergoed door SZW. SNG brengt beslagleggers geen kosten in rekening voor het gebruik van de SNG Rekenmodule vBVV.
Wat is het aansluitproces voor softwareleveranciers?

De eerste stap is het invullen van een geheimhoudingsverklaring en een certificaat aanvraagformulier. Daarna verstrekt SNG een certificaat en aansluitnummer om toegang te krijgen tot de testomgeving voor ontwikkelwerkzaamheden, het documentatieportaal en support. De doorlooptijd van aansluiting is een week na ontvangst van de benodigde formulieren.

Wanneer de softwareleverancier klaar is met ontwikkeling volgt een acceptatietest door SNG en door de Keten voor Derdenbeslag en kan de applicatie geautoriseerd worden voor de productieomgeving. Daarna volgt het aansluitproces van klanten (beslagleggers).

Hoe kan ik aansluiten op de SNG Rekenmodule BVV?

Aansluiting op de SNG Rekenmodule BVV verloopt via een system2system koppeling. Na aanpassing van de applicatie van een beslagleggende organisatie kan deze koppeling rechtstreeks gebruikt worden. Het aansluiten op de SNG Rekenmodule BVV bestaat uit twee delen: het technisch aansluiten op de rekenmodule en daarnaast een overeenkomst met SNG om van de SNG Rekenmodule BVV gebruik te mogen maken. U kunt zich aanmelden via het contactformulier.


Heeft u een andere vraag dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier.