Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet

Wat houdt het precies in?

De Wet vBVV vereenvoudigt de regels voor de beslagvrije voet. Dit is het deel van het inkomen dat niet onder het beslag valt. De vereenvoudiging van de regels betekent dat de beslagvrije voet op een eenduidige wijze vastgesteld wordt, minder afhankelijk is van informatie van mensen met schulden zelf en dat het bedrag gecontroleerd kan worden.

De kern van vBVV bestaat uit een vereenvoudigd model (rekenmodule) om de beslagvrije voet te berekenen, waarbij gegevens geautomatiseerd worden opgevraagd bij de BRP (basisregistratie personen) en UWV Polis en niet meer grotendeels hoeven worden opgevraagd bij de burger. De rekenmodule is een belangrijke informatievoorziening voor de verbetering en de borging van het bestaansminimum.

Met de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2021 wordt het coördinerend deurwaarderschap geïntroduceerd, waardoor beslagleggende partijen beter van elkaars activiteiten op de hoogte zijn. Een coördinerend deurwaarder zorgt, als centraal aanspreekpunt, voor de inning en verdeling van de schulden.

Relevante kennislinks


Onderstaand een selectie van online beschikbare informatie over de beslagvrije voet. SNG zal de kennislinks regelmatig actualiseren. Heeft u een suggestie voor een link op deze pagina? We vernemen het graag. U kunt dit aangeven via het contactformulier.

Rijksoverheid

Kabinetsplannen: aanpak schulden
Het kabinet wil meer mensen uit de schulden helpen. Actieplan Brede Schuldenaanpak, maatregelen kabinet, tussenmaatregelen en Wet vBVV, herziening van beslag- en executierecht, vroegsignalering. 

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
Informatie over de Wet vBVV gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Kamerbrief advies over implementatie vBVV
Brief van staatssecretaris van 'Wout aan de Tweede kamer bij het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Implementatie Wet vBVV.

Persbericht vBVV met ingang van januari 2021
Op 1 januari 2021 treedt de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. 

Informatie voor burgers en controleren beslagvrije voet
Op 4 januari 2021 is uwbeslagvrijevoet.nl gelanceerd, een website voor burgers met informatie over de wet en een rekentool om de beslagvrije voet te controleren. 

Lokale overheid

VNG Realisatie
Wat betekent de nieuwe wet vereenvoudiging beslagvrije voet voor uw gemeente.

VNG Verbinden Schuldendomein
Informatie over de verschillende maatregelen en initiatieven rond de aanpak van schulden. VNG heeft verschillende documenten rond de Wet vBVV opgesteld, o.a. Impactanalyse, Stappenkaart, Vraag en antwoord, Handreiking gemeenten, Handreiking techniekkeuze.

VNG Samenvatting wetswijziging schulden
Een handreiking met samenvatting over de Wet vBVV, Verbreding Beslagregister, aanpassingen Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, adviesrecht voor gemeenten bij schuldbewind.

"De wet vBVV zorgt voor een uniforme berekening van de beslagvrije voet voor alle beslagleggers."

Gerechtsdeurwaarder

KBvG
Informatie over de Wet vBVV en voorlichtingsmaterialen voor professionals die met de nieuwe beslagvrije voet gaan werken. 

Voorzieningen en functionaliteiten

Waar wordt in voorzien?

In de praktijk blijkt dat de beslagvrije voet vaak te laag wordt vastgesteld met het risico op escalatie van schulden. De beschikking hebben over de juiste informatie is belangrijk voor het kunnen berekenen van de beslagvrije voet. De Wet vBVV maakt de juiste informatievoorziening mogelijk. Voor de uitvoering van vBVV worden verschillende voorzieningen en functionaliteiten georganiseerd:

  1. Generieke ketenservices voor de berekening van de beslagvrije voet;
  2. Een keteninterface (rekenmodule) in de vorm van een applicatie-to-applicatie oplossing en een generiek webportaal;
  3. Een document modelformulier met daarop het resultaat van de berekende beslagvrije voet;
  4. Een website voor de burger;
  5. Een gemeenschappelijk afsprakenkader voor het coördinerend deurwaarderschap.

Er worden vier rekenmodules ontwikkeld. De voorwaarden voor de ontwikkeling van de rekenmodule zijn beschreven in de Keten Start Architectuur (KSA) in het programma vBVV. De SNG Rekenmodule vBVV is uitgebreid met de mogelijkheid ook aanvullende gegevens in te voeren en het bepalen van (volgorde van) het beslagobject.

De Belastingdienst en UWV ontwikkelen een rekenmodule, specifiek voor de eigen organisaties. SNG en IB/BKWI ontwikkelen ieder een rekenmodule te gebruiken door overige beslagleggers, waaronder gemeenten en waterschappen. Deze organisaties kunnen een keuze maken voor de rekenmodule van SNG of de rekenmodule van IB/BKWI.

Voor alle vier de rekenmodules geldt: de uitkomst van de berekening beslagvrije voet is eenduidig bij gelijke invoer, de gebruikte rekenregels zijn gedefinieerd in het programma. Alle rekenmodules binnen het programma vBVV moeten door middel van een ketentest bewijzen dat het resultaat conform programmaspecificaties is.