Interview Rob Vis, namens LVLB en gemeente Amsterdam

dinsdag 30 maart 2021

Inleiding:

Sinds 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV) in werking getreden. Een belangrijke basis voor verbetering en de borging van het bestaansminimum van burgers met schulden. De wet vBVV zorgt voor een uniforme berekening van de beslagvrije voet voor alle beslagleggers. De hiervoor ontwikkelde rekenmodule ontzorgt beslagleggers en burgers.

Om dit in goede banen te leiden heeft het ministerie SZW het programma vBVV ingericht. Vorig jaar hebben beslagleggers, softwareleveranciers en SNG samen in een voor ons allen, vanwege de pandemie, nieuwe situatie een oplossing gebouwd voor een complex vraagstuk. Door intensieve samenwerking en afstemming met de keten zijn we er in geslaagd op 1 januari 2021 de SNG Rekenmodule vBVV in productie te laten gaan.

SNG is benieuwd naar ervaringen van beslagleggers, softwareleveranciers en andere stakeholders en heeft hiervoor een interviewreeks gepland om vanuit verschillende stakeholders de ervaringen te delen. Rob Vis bijt het spits af namens LVLB en gemeente Amsterdam. Rob is projectmanager Incasso & Invordering gemeente Amsterdam Belastingen en gedeeld voorzitter van de invorderingscommissie LVLB. Hij heeft een brede interesse en is actief in veel verschillende projecten.

Hoeveel burgers met schulden kent de gemeente Amsterdam?

Jaarlijks zijn er ongeveer 20.000 tot 25.000 burgers die na de aanslagoplegging een zetje nodig hebben om hun belasting te betalen. Vanuit de invorderingscommissie van de LVLB is er belangstelling om een benchmark op landelijk niveau binnen de leden van de LVLB uit te voeren.

Wat was je eerste indruk van SNG?

Ik had niet echt een concreet beeld van SNG. Er was namelijk sprake van een vooringenomen beeld van SNG, dat beeld hadden overigens meerdere lokale overheden. Ik had de indruk dat SNG een onderdeel was van de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) en alleen services en concepten ontwikkelde voor deze beroepsgroep. Na een open en inhoudelijke kennismaking met Merijn Windemuller, directeur SNG, is duidelijk geworden dat SNG breder opereert en zich bewust is van het maatschappelijk belang van te ontwikkelen oplossingen. Hierop heb ik SNG geïntroduceerd bij de LVLB. Inmiddels is duidelijk dat verschillende gemeenten en samenwerkingsverbanden o.a. via Centric hebben gekozen voor de Rekenmodule van SNG.

Hoe is het daarna gegaan?

Het contact is goed, we hebben ideeën, ervaringen en visie kunnen uitwisselen. We zijn in Amsterdam nog niet in productie met de SNG Rekenmodule vBVV. We willen graag starten en hopen dat dit binnenkort mogelijk is via Centric.

Wat is belangrijk in de keuze voor oplossingen/(software)leveranciers?

Vanuit de LVLB maken we geen keuze, we vinden het belangrijk dat gemeenten zelf zouden moeten kunnen kiezen. Ik zie dat softwareleveranciers oplossingen in toenemende mate in SaaS-oplossingen integreren om hiermee te voorkomen dat er allerlei maatwerkoplossingen gebouwd worden. Maar ik zie ook dat gemeenten individuele keuzes maken.

Hoe kijk je naar de samenwerking tijdens het ontwikkelproces?

De LVLB was geen ketenpartner in het ontwikkelproces van de rekenmodule. In het eerste begin heeft het ministerie van SZW veel deelnemers uitgenodigd en heeft de invorderingscommissie van de LVLB aan tafel gezeten bij het programma. Daarna zijn we niet meer uitgenodigd. We zijn geen partner geweest om mee te denken. Voor de gemeente Amsterdam is softwareleverancier Centric onze gesprekspartner, daar zijn we in het proces betrokken.

De LVLB had wel ketenpartner willen zijn. Binnen de invorderingscommissie hebben alle leden stakeholders op expertiseniveau. Met inbreng en deelname waren we wellicht beter voorbereid geweest en hadden we meer kunnen sturen op het opleveren voor de deadline. Binnen de LVLB hebben we onze krachten gebundeld in de LLBP , waar we proberen te komen tot het harmoniseren van het bedrijfsproces van het loonvorderingsproces.

Er is bij de gemeente Amsterdam en veel andere leden binnen de LVLB een grote informatiebehoefte hoe het nu precies werkt. Er worden daarom veel vragen gesteld aan de VNG.

Hoe kijk je naar de voorziening die SNG heeft opgeleverd?

De rekenmodule is bij de gemeente Amsterdam nog niet in productie, maar ik ben ervan overtuigd dat het de burger zeker ontzorgt. De Wet vBVV is goed voor de burger. Het leggen van beslag is socialer geworden voor de burger.

De response van de burger op de benodigde informatie voor het vaststellen van de beslagvrije voet was zeer laag. De burger wordt geholpen doordat informatie automatisch wordt aangeleverd, de beslagvrije voet kan goed worden vastgesteld en er kan een betere inschatting gemaakt worden of beslaglegging toegevoegde waarde heeft. De administratieve last erom heen zal echter niet verminderen. De gemeente Amsterdam zal nog steeds het administratieve proces moeten doorlopen. Voor de burger is dit een stap voorwaarts.

Wat zijn belangrijke lessen die je mee zou willen geven voor voorzieningen in de keten?

Kijk ook naar de ketenpartijen dichtbij. SNG heeft een oplossing gebouwd voor een voorziening in de wet vBVV, maar deze moet ook geïntegreerd worden in de systemen en dossierapplicaties bij gebruikers. Een tijdrovend proces. Wees je bewust van de verschillende schakels in de keten bij keten overstijgende informatiseringsvraagstukken en kijk niet alleen naar de ketenpartners.

Hoe kijk je naar de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag (SKD)? Wat verwacht je daarin van SNG?

Deze vraag beantwoord ik graag vanuit het belang van de gemeente Amsterdam. Er is al een beslagregister ontwikkeld door SNG. Laten we daar met z’n allen gebruik van gaan maken. Onze voorkeur is dat er één beslagregister komt, zo kunnen er geen fouten ontstaan. Omdat er al een register is, zou dat ook de snelste oplossing zijn. Het beslagregister van SNG functioneert al jaren. SNG heeft ons destijds in presentaties geïnformeerd over de ontwikkeling van het beslagregister wat veel vertrouwen schepte. Waarom iets nieuws ontwikkelen met alle risico’s van dien terwijl het al beschikbaar is?

SNG dankt Rob Vis voor het delen van zijn ervaringen.