Interview Martijn van Brakel, namens Flanderijn

maandag 31 mei 2021

Inleiding

In de interviewreeks over ervaringen van beslagleggers, softwareleveranciers en andere stakeholders rondom de ontwikkeling van de rekenmodule voor de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV), is deze keer Martijn van Brakel aan het woord. Martijn is IT Lead Development / Scrummaster bij Flanderijn en geeft feedback over de ontwikkelmethode voor zowel het Programma als SNG.

Flanderijn is een incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie en ondersteunt bedrijven, overheden en organisaties bij hun betalingsbeheer en het incasseren van openstaande vorderingen. Flanderijn Invordering maakt onderdeel uit van Flanderijn en richt zich op de publieke sector en werkt in opdracht van gemeenten, waterschappen, provincies en bestuurlijke samenwerkingsverbanden in Nederland. Beide organisatieonderdelen maken sinds 1 januari 2021 gebruik van de SNG Rekenmodule vBVV.

De ontwikkeling van de rekenmodule is een resultante van de wet. Wetgeving wordt in Nederland (nog) met een watervalmethode gerealiseerd. Eerst een wet, daarna uitvoering. Om de voorzieningen voor de Wet vBVV in goede banen te leiden heeft het ministerie van SZW het programma vBVV ingericht. Na een vertraging is de wet op 1 januari 2021 in werking getreden.

De Keten Start Architectuur (KSA) is in 2019 in afstemming met alle ketenpartners vastgesteld. De concretisering en uitwerking van de benodigde rekenregels is in de loop van 2020 geformaliseerd. Naast de ontwikkeling van de rekenmodule moeten softwareleveranciers, beslagleggers en zelfbouwers zoals Flanderijn aansluiten op de rekenmodule en deze in hun kantoorapplicaties integreren.

SNG heeft op 1 januari 2020 een rekenmodule opgeleverd voor de berekening van schone gevallen om mee te kunnen testen en in juni 2020 de rekenmodule voor de toegepaste beslagvrije voet: de SNG Rekenmodule vBVV. Praktisch gezien was er daarna nog ruim een half jaar voor de technische aansluiting en integratie in kantoorapplicaties door softwareleveranciers, beslagleggers en zelfbouwers.

Met het zicht op de datum van inwerkingtreding van de wet is de ontwikkeling van de rekenmodule onder hoge tijdsdruk gerealiseerd. Niet alle randvoorwaarden waren vanaf het begin duidelijk, toch is de keten er in geslaagd tijdig het resultaat te behalen.

Wat was de impact van de implementatie van de rekenmodule?

De integratie van de rekenmodule in onze kantoorapplicaties heeft een grote impact gehad. Flanderijn groeit enorm. We hebben de Flanderijn IT afdeling waar we o.a. eigen applicaties ontwikkelen en koppelingen met opdrachtgevers. Voor onze interne en externe projecten werken we met een jaarplanning. Releasemanagement is een vast onderdeel in onze softwareontwikkeling.

Vanwege de inwerkingtreding van de wet, lag er een grote druk op tijdige realisatie. Wat invloed had op de planning van Flanderijn en onze bezetting. Er moest veel gebeuren in een korte tijd en bij onze IT-afdeling was niet altijd duidelijk hoe de structuur rondom de ontwikkeling van de rekenmodule was. Wel wat er moest gebeuren, maar in mindere mate wie de opdrachtgever en de controlerende instantie waren en wat nu precies de rol en verantwoordelijkheid van het Programma is. Door de druk op realisatie, was de communicatie en opdrachtgeving vaak kort en dwingend en ontbrak het aan tijd voor persoonlijke contact.

Meer uitleg over de structuur, het Programma, de organisatie van de goedkeuring, inzage in de gelaagdheid en welke verantwoordelijkheid waar lag, was wenselijk geweest. 

Wat is jouw kennis van de wetgeving vBVV en de rekenmodule?

Vanuit de ontwikkeling krijg je van alles wat mee en je gaat als programmeur heel diep in de materie voor de oplossing waar jij aan werkt. Je bent niet of minder aangehaakt op een breder beeld en de inhoud.

Bij SNG liep de voorbereiding voor de rekenmodule al heel lang. Toen we vanuit Flanderijn aan de slag zijn gegaan met de rekenmodule, voelde het of er sprake was van een informatieachterstand. Vanuit scrum bouw je aan een demo en kijk je vooruit. Dat zou voor vBVV ook fijn zijn. Wat is nu de stand van zaken? Waar gaan we naar toe? Wat kunnen we verwachten. Wellicht was het beter geweest de verwachtingen en kennisniveau bij aanvang duidelijk te communiceren.

We hebben binnen Flanderijn met een team van vier à vijf mensen gewerkt aan vBVV, waaronder drie developers. Hier maakte ook Chris Bakhuis, gerechtsdeurwaarder, onderdeel van uit. Eigenlijk is er sprake van verschillende levels. Wij doen de softwareontwikkeling en bouwen voor de business.

Wij zijn als ontwikkelaars op een moment aan de slag gegaan met een duidelijke opdracht en de tijdsdruk voor tijdige realisatie. De informatie over vBVV zou wellicht beter op twee levels gegeven kunnen worden: één voor de business, waarbij ook de helicopterview gegeven wordt en de ander meer technisch ingestoken voor de mensen betrokken bij de ontwikkeling van vBVV.

Dat zien we bijvoorbeeld ook voor de laatste aanpassing voor e-VOI van SNG. Goede aanvulling en samenwerking met IT. It’s not about communication it’s about comprehension. Waar hebben we het over? Agile past daar heel goed in. Het is belangrijk om eerlijk en open te zijn en snel te schakelen zodat je betere keuzes kan maken. Leer van je fouten!

Waarom heeft Flanderijn gekozen voor de SNG Rekenmodule vBVV?

De keuze voor de SNG Rekenmodule vBVV was eigenlijk vanzelfsprekend. SNG is integraal onderdeel van ons systeem. We werken al jaren samen met SNG, dat is de route die we nemen.

Hoe was de samenwerking met SNG?

De contacten met SNG zijn goed en we worden snel geholpen. Onze tester heeft veel contact gehad met SNG, dit waren korte lijnen en er werd snel geschakeld.

Zoals ik eerder al aangaf, was er sprake van grote tijdsdruk en kennisachterstand. Binnen Flanderijn werken we op een bepaalde manier. De structuur van de integratie van de rekenmodule was echter dwingend. Het was prettig geweest wanneer we meer tijd hadden kunnen nemen voor persoonlijk overleg. Dit had onnodige irritaties kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de modelmededeling, waarvoor het gebruik van eigen templates niet wordt geaccepteerd en het Programma strikt is in de controle op de naleving. En er waren regelmatig updates over ontwikkelingen en RFC’s, waarvan het niet altijd duidelijk was wat er wanneer van ons verwacht werd.

Vanwege onze eigen kalender, bracht dit spanning. Het ontwikkeltraject voor Flanderijn duurde eigenlijk twee maanden. Ook voor Flanderijn geldt: als we targets stellen dan gaan we ervoor en zorgen we dat het klaar is! We zijn dan ook blij dat dit ook de rekenmodule en invoering van de Wet vBVV ook gelukt is.

Wat is de huidige status van de Rekenmodule bij Flanderijn?

De rekenmodule is geïmplementeerd en wordt gebruikt. Technisch gezien heeft het geen impact. Organisatorisch heeft dit zeker zijn impact, we hopen dat de openstaande punten binnenkort worden opgelost.

Afsluiting

Ik ben een groot voorstander van ontwikkeling met behulp van Scrum, dit is de manier om in samenwerking software te ontwikkelen. We hebben samen hard gewerkt aan de realisatie van de voorziening voor de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Ik wil toch opmerken dat de vereenvoudiging technisch gezien erg complex is. Voor de techniek is vereenvoudiging zeker niet het geval.

We zijn blij dat we met techniek hebben kunnen bijdragen aan een rekenmodule die de beslaglegger en de burger helpt en de beslagvrije voet eerlijker vastgesteld kan worden.

SNG dankt Martijn van Brakel voor zijn feedback en openheid.