Interview Manita Maliepaard, namens Centric

maandag 30 augustus 2021

Inleiding

In de interviewreeks rondom de ervaringen met de rekenmodule voor de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV) is deze keer Manita Maliepaard aan het woord. Manita is strategisch projectmanager bij Centric voor het domein gemeentelijke belastingen en geeft feedback over de ontwikkeling van de rekenmodule en de samenwerking met SNG.

Centric is een IT leverancier in Nederland en doet alles op het gebied van software en biedt een breed productportfolio. Met Public Sector Solutions ontwikkelt Centric oplossingen voor lokale overheden, burgerzaken en belastingen, en bedient met de software ruim 45% van Nederland. Zowel heffen als innen, het verzorgen van aanslagen en de invordering.

Hoe kijk je naar de voorziening voor de Wet vBVV?

De wetgeving kende een lang voortraject. Ik vond en vind het complex. Het is goed dat we nu met de rekenmodule eenduidige en nette berekeningen van de beslagvrije voet kunnen uitvoeren. Uitwassen kunnen hiermee voorkomen worden en de uniforme manier kan ook echt helpen om het bestaansminimum te borgen. Iedereen kan verklaren hoe het tot stand gekomen is. De transparantie is heel wenselijk.

Maar het is nog niet volledig. We hebben wel nieuwe wetgeving, maar deze is nog niet afgepeld en we zijn met een brokje begonnen. De voorziening richt zich op een deel van het proces en de keten. We hebben er een stuk uitgehaald en daar invulling aangegeven. Zo is bijvoorbeeld het coördinerend deurwaarderschap (CDW) nog niet geactiveerd. Dat maakt het lastig manoeuvreren voor de lokale overheden.

De optimale opzet zou geweest zijn te starten met het CDW, zodat je bij de essentie komt hoe in de keten met elkaar zaken te doen. In de keten gaat het om de schuldenproblematiek. Die moeten we goed kunnen behappen. Wat weet je van de burger? Wil je wel een beslagvrije voet berekenen, wil je wel beslag leggen? Is er bij de burger wel een optie om te betalen? Kunnen we de afweging maken of er wel of geen haalbaarheid van betaling is? Hoe kun je vervolgens die burger faciliteren? De rekenmodule als voorziening is vooral vanuit het proces ingestoken. De burger staat nu eigenlijk niet centraal.

Wat heb je van de keten ervaren?

In dit geval betreft het een nieuwe keten. In de realisatie van de voorziening voor vBVV voerden we binnen de keten veelal regie op ons eigen onderdeel. Iedereen deed/doet het op zijn of haar eigen manier. Nu weet iedereen waar hij/zij aan toe is.

In onze gesprekken met VNG komt de ketengedachte zeker terug. Dat heb ik in belangrijke mate ook in de samenwerking met SNG ervaren. Die ketengedachte is essentieel voor een goede samenwerking. Centric faciliteert een oplossing voor de keten aan het einde van deze vBVV-keten.

Waarom heeft Centric gekozen voor de rekenmodule van SNG?

We hadden al een samenwerking met SNG o.a. voor bevragingen. De rekenmodule van SNG berekent ook de toegepaste beslagvrije voet, voor onze klanten van belang. We zijn in een vroeg stadium met elkaar om tafel gegaan. Vanuit onze klanten was er wel vraag naar een andere oplossing, deze zou echter niet klaar zijn bij de inwerkingtreding van de wet. SNG was snel in de ontwikkeling met focus op de deadline en die deadline hebben ze ook gehaald.

Heeft Centric iets kunnen inbrengen tijdens het proces?

Er lag al een uitgedacht Programma vanuit SZW en SNG. Dat was een gegeven, waarmee we aan de slag konden. Dat maakt het op zich ook wel simpel. De tijdsdruk was erg lastig.

We hebben een noodsignaal afgegeven bij VNG. Eigenlijk heb je hier een jaar voor nodig. Het gaat niet alleen om de ontwikkeling maar ook om de implementatie bij onze klanten. En de noodzaak bij de klant was hoog. Dat maakte onze positie als leverancier soms lastig. Er kwam ‘geweld’ vanuit het Programma en vanuit de klanten. De VNG schrijft voor wat wanneer uitgerold moet zijn.

Het was prettig dat er uiteindelijk een overgangsregeling is gekomen. Zonder de overgangsperiode waren er teveel afhankelijkheden geweest die we onvoldoende hadden kunnen testen. Centric was op tijd klaar met de testcases in december 2020, het was echter niet mogelijk in een productieomgeving te testen en zo alles snel uit te rollen bij klanten.

In april/mei van dit jaar was alles stabiel en is er een goede basis voor onze klanten om mee te kunnen werken. De wereld van belastingen (veel bulkwerk) is bijna volledig geautomatiseerd. Uitputtend testen is bijna onmogelijk, er is altijd sprake van een leercurve.

De praktijk is nu zo dat het invorderingsproces door corona tijdelijk stil is gelegd en ingehaald gaat worden. Onze klanten willen verder, maar kunnen met de vBVV nog niet altijd uit de voeten en willen kans op risico’s liever vermijden. Ze werken voornamelijk in bulk, het achteraf individueel controleren is geen optie. Dat maakt het als organisatie lastig uitvoerbaar. Omdat sommige zaken, waaronder het landelijk issue met het vakantiegeld nog niet opgelost zijn, veroorzaakt dit onrust bij onze klanten.

Wat zou je als ‘les’ mee willen geven voor voorzieningen in de keten?

Aan de VNG zou ik willen meegeven dat we realistischer naar het programma moeten kijken en beter moeten inschatten. We moeten zoeken naar een balans tussen realisme en optimisme. En een betere inschatting maken van de haalbaarheid. Welke impact heeft de uitvoering en verschuiving van de wet? Wat is de periode van de overgangstermijn? We moeten eigenlijk zien te voorkomen dat we gevangen raken in besluiten die eerder gemaakt zijn.

Wij zijn in principe altijd optimistisch. Het is goed om realistisch te kijken naar het releasemanagement en de impact op de keten.

Hoe heb je de samenwerking met SNG ervaren?

Door de reeds bestaande samenwerking met SNG was er sprake van vertrouwen.
We hebben als organisaties ieder onze eigen verantwoordelijkheid en kunnen in deze samenwerking optimaal met elkaar optrekken. We hebben vertrouwen in elkaar, kunnen snel schakelen, hebben goed overleg en een pragmatische aanpak. We hebben samen naar de deadline toegewerkt.

De samenwerking is prettig. We hebben vaste contactpersonen. We zitten op projectbasis bij elkaar en voeren structureel overleg. De communicatie is optimaal en SNG beschikt over domeinkennis. Je ziet dat in de diepgang in de gesprekken over bijvoorbeeld de berekeningsmethodiek in dit project terug. De samenwerking is succesvol en op een prettige manier verlopen.

Daarnaast is het zo dat het doorvoeren van nieuwe wetgeving voor ons ontwikkelaars erg leuk is. Het is een heel andere dynamiek. Binnen Centric hebben we de invoering van vBVV gekoppeld aan een vernieuwing van SAAS en onze user interfaces. De innovatie en hoge mate van complexiteit heeft onze ontwikkelteams een extra drive gegeven. Zij vonden het fantastisch om hieraan te mogen werken.

Het hebben van duidelijke specificaties, maakte het duidelijk wat moest gebeuren en is uitgevoerd. Onze klanten zijn voor een groot deel in productie en dat is een mooi gezamenlijk bereikt resultaat.

Afsluitend

De keten is belangrijk. We moeten veel meer kijken wat in de keten in de basis van belang is en daarmee starten. Dat zou veel problemen kunnen voorkomen. Ik ben kritisch optimistisch, wanneer we meer kijken vanuit realisme en haalbaarheid en werken met een duidelijke focus kunnen we samen meer. Wanneer het ons tevens lukt in de volle breedte beter te kunnen plannen inclusief automatisering, kunnen we uitvoering beheersbaar maken. Daar werk ik graag aan mee in toekomstige programma’s.

Ik ben trots op onze realisatie voor de voorziening voor vBVV, wat we ondanks de tijdsdruk hebben weten te realiseren.

Laten we vooral bij de nieuwe aankomende wetgeving SKD (Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag) goed starten vanuit dat realisme en de haalbaarheid. Op dit moment hebben gemeenten (als beslagleggende partij) geen of beperkt zicht op mogelijke samenloop als zij overgaan tot het leggen van beslag. Dit belemmert de huidige uitvoering. Deze nieuwe routeervoorziening neemt die belemmeringen hopelijk weg en als Centric in samenwerking met SNG werken we graag mee aan het opzetten van deze nieuwe keten.

SNG dankt Manita Maliepaard voor dit interview.